მიღების წესები

მიღების წესი

კავკასიის ტურიზმის სკოლის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობას წარმოადგენს:

  • საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე B ტიპის ტესტის ჩაბარება
  • საუნივერსიტეტო გასაუბრების წარმატებით გავლა
  • ინგლისურ ენაში B2 დონის სერტიფიკატის წარმოდგენა ან შესაბამისი საუნივერსიტეტო გამოცდის ჩაბარება
 
საბუთების მიღება
 
  • 2018 წლის 25 ივნისიდან - 25 ივლისამდე
  • გასაუბრება და ტესტირება ინგლისურ ენაში ჩატარდება 3 - 8 სექტემბრის კვირაში
 
წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
 
  1. ნოტარიულად დამოწმებული ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული დიპლომის ასლი (უცხო ქვეყნის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემულ დიპლომი უნდა იყოს დამოწმებული აპოსტილით განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ)
  2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი
  3. სამხედრო ბილეთი (ვაჟებისთვის)
  4. 2 ფოტოსურათი (დისკზე ჩაწერილი)
  5. ონლაინ რეგისტრაციის ფორმა 

გადახდის პირობები

სწავლის საფასურის გადახდა ხდება სემესტრულად, აღებული კრედიტების შესაბამისად.
 
CU გრანტი ეს არის 50%-იანი დაფინანსება სამაგისტრო პროგრამის სრულ ღირებულებაზე, რომლის მოპოვება შესაძლებელია, თუ თქვენ:

- ხართ/იქნებით ნებისმიერი უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული
- და გაქვთ ბაკალავრიატის ჯამური ქულათა საშუალო შეწონილი (GPA) 3,5 და მეტი.
 
 
სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის წლიური ღირებულება შეადგენს:
 
 
თბილისი
 
CU სტანდარტული გადასახადი CU გრანტის მოპოვებისას CU და სახელმწიფო გრანტის მოპოვებისას
 4 950 ლარი 2 475 ლარი  1 350 ლარი 

 ბათუმი
 
CU სტანდარტული გადასახადი CU გრანტის მოპოვებისას CU და სახელმწიფო გრანტის მოპოვებისას
 4 950 ლარი 3 200 ლარი  950 ლარი 
 
 
 
იმ შემთხვევაში თუ კავკასიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს არ აქვს GPA (3,5 და მეტი), ის მიიღებს სრული პროგრამის 10%-იან დაფინანსებას.