თვითმმართველობა

კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა არის კავკასიის უნივერსიტეტის შემადგენლობაში არსებული წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც შედგება დამოუკიდებელი სტრუქტურული ერთეულებისა და მართვის ორგანოებისგან, საყოველთაო, თანასწორი და პირდაპირი საარჩევნო უფლების საფუძველზე ფარული კენჭისყრით 2 წლის ვადით არჩეული წევრებისაგან. კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა ახორციელებს თავის უფლებამოსილებას ,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის, კავკასიის უნივერსიტეტის დებულების და წესდების გათვალისწინებით, როგორც უნივერსიტეტის შიგნით, ისე მის გარეთ. სტუდენტური თვითმმართველობა დამოუკიდებელია და მის საქმიანობაში ჩარევა ან მასზე რაიმე სახის ზემოქმედება დაუშვებელია, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. თვითმმართველობის ორგანო, უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან თანასწორუფლებიანი თანამშრომლობის საფუძველზე, კოორდინირებას უწევს სასწავლო პროცესთან და სტუდენტებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხს.

 

სტუდენტური თვითმმართველობა ხელმძღვანელობს დებულებით, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტური ერთობის სტრუქტურასა და საქმიანობის წესს.

 

კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის საქმიანობის მთავარი მიზანია, სტუდენტების მოთხოვნების შესაბამისად, დაგეგმოს, დააორგანიზოს და განახორციელოს შეხვედრები, დებატები, დისკუსიები, ტრენინგები, ინტელექტუალური თამაშები, საგანმანათლებლო-სამეცნიერო, კულტურულ, სპორტულ, გასართობ და კანონით ნებადართული სხვა სახის ღონისძიებები.

 

კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა თანამშრომლობს სხვა საუნივერსიტეტო, საფაკულტეტო, ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ასევე საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტურ გაერთიანებებთან. კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობისთვის პრიორიტეტია საქველმოქმედო ღონისძიებების და აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება.

 

სტუდენტური თვითმმართველობის მთავარი მიზანია დაიცვას და წარმოადგინოს სტუდენტების უფლებები და კანონიერი ინტერესები, როგორც უნივერსიტეტში, ისე მის გარეთ, ხელი შეუწყოს სტუდენტებს უფლებების რეალიზებაში, დაეხმაროს მათ მაღალკვალიფიციური განათლების მიღებაში და დამოუკიდებელი აზროვნების ჩამოყალიბებაში.

 

კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტია ლაშა ჩითინაშვილი, ვიცე-პრეზიდენტები - გიორგი ჯიქია და ელენე ეზუგბაია.

 

სკოლების თავმჯდომარეები:

 

 • CSB ბექა სარიშვილი, ვიცე-პრეზიდენტი ანასტასია გოჩაშვილი
 • CSL საბა მუჯირი, ვიცე-პრეზიდენტი ლილე სიბაშვილი
 • CSM საბა მაისურაძე
 • CST გელა კურტანიძე
 • CSG ელენე ასიტაშვილი, ვიცე-პრეზიდენტი ანუკა კაკაბაძე
 • CSH მარიამ ცისკარიშვილი, ვიცე-პრეზიდენტი ნუცა ჯორბენაძე
 • CTS ნიკა წილოსანი, ვიცე-პრეზიდენტი დეა ნებიერიძე
 • CSE კვირიკე წიკლაური
 • მონიტორინგის დეპარტამენტი- თორნიკე გაგნაშვილი
 • განათლებისა და კულტურის დეპარტამენტი- ნუცა როგავა; მოადგილე- მარიამ შევარდნაძე 
 • სპორტის დეპარტამენტი ირაკლი ყანდარელი
 • ტურიზმის დეპარტამენტი ნიკა წილოსანი

 

სტუდენტურ თვითმმართველობაში გაწევრიანება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, გასაწევრიანებლად მიმართეთ თქვენი ფაკულტეტის სტუდენტურ თვითმმართველობას.

 

კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის წესდება.