თანამედროვე ქართული პრეცედენტული სამართლის მიმოხილვა

პროექტი ითვალისწინებს არსებული სამოსამართლო სამართლის - საერთო სასამართლოების პრეცედენტულ გადაწყვეტილებათა მოძიებას, მათ შესწავლას და პრაქტიკის განზოგადებას. ეს პროცესი, როგორც სამეცნიერო კვლევის ემპირიული ნაწილი, ხორციელდება ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში მკვლევარის მიერ ცალკეული ნაშრომის შექმნის მიზნებისათვის ან პრაქტიკოსი იურისტის მიერ პრობლემის გადაწყვეტისას. აქამდე მას სისტემატიზებული, ორგანიზებული ფორმით მხოლოდ უზენაესი სასამართლო ახორციელებს, რომლის შედეგიც გამოიხატება, ერთგვაროვანი პრაქტიკის უზრუნველყოფის მიზნით, პრობლემატურ საკითხებზე გადაწყვეტილებათა შეკრებასა და მათი კრებულების სახით გამოცემაში.

 

გადაწყვეტილებათა ტექსტები ორიგინალი სახით აისახება პუბლიკაციებში ყოველგვარი განმარტებისა და ანოტაციების გარეშე.

 

პროექტის ხელმძღვანელი - სოფიო შენგელია, CSL.

 

პროექტი დაფინანსებულია კავკასიის უნივერსიტეტის კვლევის შიდა საუნივერსიტეტო დაფინანსების კონკურსის ფარგლებში.