საქართველოს ეკონომიკური მოდელის დარგობრივი ანალიზი

წინამდებარე კვლევის მიზანია საქართველოს ეკონომიკური მოდელის დარგობრივი შესწავლა მოახდინოს. აღნიშნულის შესწავლა მოხდება საქართველოს კერძო სექტორის 2500-ზე მეტი მსხვილი და საშუალო საწარმოს ფინანსური ინფორმაციის ანალიზით.

 

საწარმოთა ეფექტიანობა გაანალიზდება შემდეგი სექტორების კუთხით: წარმოება, გამომუშავება, ვაჭრობა, მომსახურება, სოფლის მეურნეობა, ფინანსები, მშენებლობა და განთავსება/კვება. დაკვირვების ობიექტის შესწავლა მოხდება საწარმოთა რაოდენობის, სიდიდისა და მომგებიანობის ჭრილში თითოეული დარგის მიხედვით.

 

პროექტის ხელმძღვანელი - ერეკლე პირველი, CSB.

 

პროექტი დაფინანსებულია კავკასიის უნივერსიტეტის კვლევის შიდა საუნივერსიტეტო დაფინანსების კონკურსის ფარგლებში.