თემატიკა

ტრენინგ-მოდულების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ბმულები:

 

 

 

 

 

 

თითოეული ტრენინგის შესავალი დაეთმობა ევროკავშირის დახასიათებას - ტრენერი გურანდა ჭელიძე. ისტორიის აკადემიური დოქტორი, ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორიის სპეციალისტი. კავკასიის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის აფილირებული პროფესორი; კავკასიის უნივერსიტეტის ევროპისმცოდნეობის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი;