საფასური და რეგისტრაცია

  • ტრენინგის ღირებულება: 290 ლარი

 

ტრენინგის ღირებულების გადახდა უნდა მოხდეს, მის დაწყებამდე 5 კალენდარული დღით ადრე.