თემატიკა

  • Edilgen Çatı (ვნებითი გვარი)
  • (İşteş)+(Ettirgen)+(Edilgen) (საურთიერთო, იძულებითი ვნებითი გვარი)
  • ერთობლივ-საურთიერთო მოქმედება, ვნებითი გვარი
  • Ortaçlar (მიმღეობები)
  • Zaman Ulaçları (დროის აბსოლუტივები)
  • Dolaylı Aktarım (ირიბი ნათქვამები)
  • Sebep Ulaçları (მიზეზის გარემოება)
  • თუმცაობით-დათმობითი წინადადება

 

თითოეულ საკითხზე მსმენელებს მიეწოდება როგორც გრამატიკაული

მასალა, ასევე, შესაბამისი ტექსტები და სასაუბროები (მათ შორის აუდიოც).