მონაწილეობის პირობები

პროგრამაში მონაწილეობის წინაპირობები:

 

 • სტუდენტებს უნდა ქონდეთ ინგლისური ენის საერთაშორისო სერთიფიკატი (IELTS- 6.0;TOEFL-78);
 • სტუდენტებს უნდა ქონდეთ მიმდინარე GPA მინიმუმ 3.0;
 • ბაკალავრიატის სტუდენტებს წარმატებით უნდა ქონდეთ დამთავრებული პირველი აკადემიური წელი კავკასიის უნივერსიტეტში;
 • ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქოტორანტურის სტუდნტები არ უნდა იყვნენ დამამთვრევრებელ სემესტრში. 

 

პროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვთ: 

 

 • ბაკალავრიატის II, III ან IV კურსის პირველი სემესტრის სტუდენტებს
 • მაგისტრატურის II კურსის სტუდენტებს
 • დოქტორანტურის ნებისმიერი კურსის სტუდენტებს

 

პროგრამაში მონაწილეობა  არ შეუძლია:

 

 • სტუდენტებს, რომლებსაც აქვთ “F” შეფასება ნიშნების ფურცელში;
 • სტუდენტებს, რომლებსაც ერიცხებათ ფინანსური დავალიანება კავკასიის უნივერსიტეტში;
 • არ აკმაყოფილებენ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობისათვის ჩარჩო ხელშეკრულებითა და კავკასიის უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის დებულებით დადგენილ მოთხონებს;
 • მათ, ვისაც უკვე მიღებული აქვთ “Erasmus Mundus”-ის ან “Erasmus+”-ის გრანტი ანალოგიურ საფეხურზე.