President's Office

Svetlana (Lana) Kevkhishvili

Head of the President's Office

Tel.:(+995 32) 237 77 77 (201)

E-mail.: lkevkhishvili@cu.edu.ge
Room .: B1