Celebration of Prof. Nugzar Skhirtladze’s 70th Birthday