კავკასიის სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს სხდომა