კვლევა

კავკასიის უნივერსიტეტის სამეცნიერო დეპარტამენტი ანხორციელებს და ხელს უწყობს  უნივერსიტეტში მიმდინარე სამეცნიერო–კვლევით საქმიანობას.

 

დეპარტამენტის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:

 

  • მკვლევართა და პროფესორ–მასწავლებლებისთვის საერთაშორისო ინტერაქტიული ხასიათის სემინარების, კონფერენციებისა და ვორკშოპების გამართვა
  • საეთაშორისო და ადგილობრივი სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარება
  • კვლევაზე ორიენტირებული სწავლების ხელშეწყობა და კვლევის განვითარებაზე დაფუძნებულ პროექტებში მონაწილეობა
  • საგრანტო პროექტების მომზადება

 

დეპარტამენტის ძირითადი მიზანია სკოლებთან თანამშრომლობით ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტში საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის გაღრმავებასა და სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას.

 

უნივერსიტეტში ტარდება კვლევითი სამუშაოები მარკეტინგის, ფინანსების, მენეჯმენტის, ტექნოლოგიების, სახელმწიფო მართვის, ეკონომიკის, ჯანდაცვის, ჰუმანიტარული მეცნიერებების, ტურიზმის, კერძო, სისხლის, საერთაშორისო და საჯარო სამართლის მიმართულებებით, ასევე სწავლების მეთოდიკაში; უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სამეცნიერო ნაშრომების კრებულების პერიოდულ გამოცემას.