მაგისტრანტებისა და დოქტორანტების მისასალმებელი საღამო