ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამებს ხელახალი აკრედიტაცია