პროფესორ გიორგი თურქიას სახელობის აუდიტორიის გახსნა