კვლევა

სამეცნიერო დეპარტამენტის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები:

  • სამეცნიერო პროექტების შესრულება;
  • განაცხადის მომზადება ახალი გრანტების მისაღებად;
  • სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარება;
  • მოსამზადებელი სამუშაოები თბილისში საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ჩასატარებლად;
  • სამეცნიერო კონფერენციებსა და სემინარებში მონაწილეობა;

უნივერსიტეტში ტარდება კვლევითი სამუშაოები მარკეტინგის, ფინანსების, მენეჯმენტის, კერძო, სისხლის, საერთაშორისო და საჯარო სამართლის მიმართულებებით, ასევე სწავლების მეთოდიკაში. ტარდება სამეცნიერო კონფერენციები, როგორც შიდა საუნივერსიტეტო, ასევე საერთაშორისო მასშტაბით. უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სამეცნიერო ნაშრომების კრებულების გამოცემას.