زمان بندی دوره

مدت زمان دوره 8هفته

تاریخ شروع دوره17  سپتامبر

روزهای برگزاری دوره سه شنبه ها و جمعه ها

ساعت برگزاری 17- 19:30