زمان بندی دوره

مدت زمان دوره: 9هفته

روزهای برگزاری دوره: شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 14:00-16:00