زمان بندی دوره:

مدت زمان دوره: 9هفته

روزهای برگزاری دوره: شنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری: 17- 19:30