زمان بندی دوره

مدت زمان دوره: 7هفته

تاریخ شروع دوره: 7ژوئن

روزهای برگزاری دوره: سه شنبه ها و جمعه ها

ساعت برگزاری: 17- 19:30