თემატიკა

კურსის თემატიკა:

 

  • მენეჯმენტი, ფუნქციების და მენეჯმენტის პროცესი (4 სთ.)
  • გლობალური ბაზარი და მენეჯერის გამოწვევები (2 სთ.)
  • გადაწყვეტილება - პროცესი რომელსაც გავყავართ შედეგზე (4 სთ.)
  • მოტივაცია - სტაბილური წარმატების გარანტი (2 სთ.)
  • ეფექტური კომუნიკაცია და ტექნიკები (2 სთ.)
  • კრეატიული აზროვნება და ტექნიკები (2 სთ.)

 

 

 

კურსის თემატიკის აღწერა:

 

მენეჯმენტი, ფუნქციების და მენეჯმენტის პროცესი  - რას წარმოადგენს მენეჯმენტი; რატომ არის მნიშვნელოვანი ორგანიზაციული რესურსების ეფექტური და ყაირათიანი გამოყენება საჭირო; მენეჯერული ფუნქციები;  SWOT ანალიზი; მენეჯმენტის დონეები; მენეჯერული როლები და პიროვნული თვისებები; ორგანიზაციული სტრუქტურა; ლიდერობა და მართვა;

 

გლობალური ბაზარი და მენეჯერის გამოწვევები - ორგანიზაციული გარემო და მისი აღქმის მნიშვნელობა მენეჯერებისთვის; ორგანიზაციის წარმატებასა და წარუმატებლობაზე მოქმედი ძალები; ბაზრის ახალი პერსპექტივები და შესაძლებლობები; როგორ შევამციროთ გაწეული საქმიანობის დანახარჯები გლობალური ბაზრების საშულებით.

 

გადაწყვეტილება - პროცესი რომელსაც გავყავართ შედეგზე - გადაწყვეტილების რაობა და მნიშვნელობა მენეჯერის კარიერაში; პროგრამირებადი და არაპროგრამირებადი გადაწყვეტილებები; გადაწყვეტილების მიღების ეტაპები; გადაწყვეტილების მიღების მატრიცა.

 

მოტივაცია - სტაბილური წარმატების გარანტი - რა არის მოტივაცია და რატომ არის მნიშვნელოვანი მენეჯერისთვის ამ საკითხის ფლობა; რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ სამუშაო ძალა გვყავდეს კმაყოფილი; რა არის თანამშრომელთა მამოტივირებელი ფაქტორები და მოთხოვნილებები და როგორ რეაგირებენ მათზე, ძირითადი მოტივატორული თეორიები

 

ეფექტური კომუნიკაცია და ტექნიკები - რატომ არის კომუნიკაცია გადამწყვეტი მნიშვნელობის როგორც ორგანიზაციულ, ასევე კარიერულ წინსვლაში; ინფორმაციის მოვოვება და მისი მნიშვნელობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში; როგორ ეხმარება ეფექტური კომუნიკაცია ორგანიზაციული კონკურენტული უპირატესობის

მოპოვებას; კომუნიკაციის პროცესი და მისი ასპექტები; რა უარყოფით შედეგებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს კომუნიკაციის უმნიშვნელო ხარვეზებმა.

 

კრეატიული აზროვნება და ტექნიკები - კრეატიული აზროვნების აუცილებლობა თანამედროვე მენეჯმენტში; როგორ ვიყოთ კრეატიულები; გამოიმუშაოთ კრეატიული უნარები და ძეძლოთ სწორი მართვა; ინოვაციური აზროვნების მნიშვნელობა თანამედროვე ინდუსტრიული გამოწვევების პირობებში.