هدف دوره:

همگام با افزایش شمار مهاجران فارسی زبان در گرجستان،گستره وسیعی از چالش پدیدار گشت. یکی از علل اصلی، نداشتن دانش مکفی محاوره و ارتباطات در نظر گرفته می شود. لذا کسب مهارت های محاوره ای و عمومی زبان انگلیسی به منظور پیشگیری یا چیره شدن بر مشکلات احتمالی آتیه بی نهایت مفید میباشد.

این دوره بر تقویت چهار مهارت یادگیری در حین تکیه خاص بر مهارت صحبت کردن و با چهارچوب رویکرد ارتباطی تمرکز می نماید. برنامه آموزشی از سطح مبتدی A1 تا A2 اختصاص خواهد یافت.این دوره فرصت پیشبرد مکالمه سلیس و مطمئن رابرای زبان آموز فراهم خواهد نمود.