هدف غایی دوره :

  • برقراری ارتباطات محاوره ای به صورت موثر و با اعتماد به نفس در زندگی روزمره
  • توسعه دانش این زبان بین المللی گسترده با وسایل کمک آموزشی سمعی و بصری
  • انتقال واضح مفهوم مورد نظر: دادن اطلاعات به دیگران و درک کلام گفته شده
  • فراگیری وتمرین کلمات پر کاربرد گوناگون و استفاده از آنها در مکالمه