:زمان بندی دوره

  • مدت زمان دوره: 3 ماه (60 ساعت)
  • تاریخ شروع دوره: 12 دسامبر
  • روزهای برگزاری: شنبه ها و چهارشنبه ها
  • ساعت برگزاری: 17 تا 19:30