برنامه

 

تاریخ شروع دوره: 24 ژوئن

مدت زمان دوره:  9هفته

روزهای برگزای دوره: چهارشنبه، جمعه

ساعت برگزاری: از ساعت : 12:00 – 14:00