თემატიკა

  • A1-ის საფეხურში მსმენელი ისწავლის ანბანს, გრამატიკას, ზმნების ფორმას წარსულში, აწმყოსა და მომავალ დროში, სახელობითი ბრუნვას, და ა.შ.
  • კურსის ბოლოს მსმენელი შეძლებს არა მხოლოდ, საუბარს რიგ საკითხებზე, არამედ წერას და კითხვას გარკვეულ დონეზე.