زمان بندی دوره

مدت زمان دوره: 6 هفته

تاریخ شروع دوره: 5 آپریل

روزهای برگزاری دوره: سه شنبه ها و جمعه ها

ساعت برگزاری: 14- 16:30