زمان بندی دوره

مدت زمان دوره: 6 هفته

تاریخ شروع دوره: 26فوریه

روزهای برگزاری دوره: سه شنبه ها و جمعه ها

ساعت برگزاری: 17- 19:30