برنامه

تاریخ شروع دوره: 5 مارچ

مدت زمان دوره: 9هفته

روزهای برگزای دوره: دوشنبه ها ، پنجشنبه ها

ساعت برگزاری: از ساعت  17- 19:30