უმაღლესი განათლება საქართველოში

 

უმაღლესი განათლება საქართველოში

 

საქართველოში უმაღლესი განათლება სამი საფეხურისგან შედგება: ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა. 

 

ეტაპი I. საგანმანათლებლო პროგრამა უმაღლესი განათლების თითოეულ დაწესებულებაში ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში მოიცავს საშუალოდ 60 კრედიტს. სწავლების პირველი ეტაპის საგანმანათლებლო პროგრამა (საბაკალავრო პროგრამები) მოიცავს არანაკლებ 240 კრედიტს. უმაღლესი  განათლების  პირველი საფეხური შეიძლება მოიცავდეს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამას. ბაკალავრიატში   სწავლის   უფლება  აქვს მხოლოდ   სრული  ზოგადი  განათლების  დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის მფლობელს ან მასთან გათანაბრებულ პირს.

II ეტაპი. სწავლების მეორე ეტაპის საგანმანათლებლო პროგრამა (სამაგისტრო პროგრამები) მოიცავს არანაკლებ 120 კრედიტს. სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს. სამედიცინო/სტომატოლოგიური განათლების პროგრამა არის ერთსაფეხურიანი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც მთავრდება დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის აკადემიური ხარისხის მინიჭებით. დიპლომირებული მედიკოსის 360-კრედიტიანი ან დიპლომირებული სტომატოლოგის 300-კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამის გავლის შედეგად მინიჭებული აკადემიური ხარისხი გათანაბრებულია მაგისტრის აკადემიურ ხარისხთან.

 

ეტაპი III. სწავლის მესამე ეტაპი (დოქტორანტურა) მოიცავს არანაკლებ 180 კრედიტს. დოქტორანტურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული  აკადემიური ხარისხის მქონე პირს.

 

უმაღლესი განათლების თითოეული ეტაპის დასრულების შემდეგ გაიცემა შესაბამისი დიპლომები. უმაღლესი საგანმანათლებლო   დაწესებულება   უფლებამოსილია   საგანმანათლებლო   პროგრამის ნაწილის გავლის შემთხვევაში მიანიჭოს სტუდენტს შუალედური კვალიფიკაცია. შუალედური კვალიფიკაციის მინიჭება დასაშვებია შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის ნაწილის გავლისთვის დადგენილი სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, რომელიც არ შეიძლება იყოს საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული კრედიტების ნახევარზე ნაკლები.

 

                                                 

 

 

 

                                                  

 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სახეობები საქართველოში

 

საქართველოში აქტიურია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამი ტიპი:

 

ტიპი I: უნივერსიტეტი. უნივერსიტეტი არის უმაღლესი განათლების ინსტიტუტი, რომელიც ახორციელებს სამივე საფეხურისა და სამეცნიერო კვლევების უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებს.

 

ტიპი II: სასწავლო უნივერსიტეტი. სასწავლო უნივერსიტეტი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, რომელიც აწვდის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამას(ებს) მეორე ეტაპზე (სამაგისტრო პროგრამები). ამ ინსტიტუტებს შეუძლიათ მიანიჭონ მაგისტრის ხარისხი, მაგრამ არა დოქტორის წოდება.

 

ტიპი III: კოლეჯი. კოლეჯი არის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელსაც გააჩნია უმაღლესი აკადემიური განათლების მხოლოდ პირველი ეტაპის საგანმანათლებლო პროგრამები. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მოპოვება და შესაბამისი საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საგანმანათლებლო დაწესებულება გაივლის ავტორიზაციას ავტორიზაციის დებულების მიხედვით. ავტორიზაცია არის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მოპოვების პროცედურა, რომლის მიზანია სახელმწიფოს მიერ აღიარებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემისთვის საჭირო შესაბამისი საქმიანობის განსახორციელებლად აუცილებელი განათლების სტანდარტების დაცვა. ავტორიზაციას ახორციელებს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, ავტორიზაციის დებულებით განსაზღვრული წესით. სახელმწიფო ცნობს მხოლოდ აკრედიტებულ სასწავლო დაწესებულებების მიერ გაცემულ ან მათთან გათანაბრებულ დიპლომებს.

 

ერთიანი ეროვნული გამოცდები საქართველოში

 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვა, საბაკალავრო და სერტიფიცირებული ექიმ/სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამებაზე, მხოლოდ იმ აბიტურიენტებს შეუძლიათ, რომლებმაც დაასრულეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით.

 

მართლმადიდებლური ღვთისმეტყველის მიმართულების უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტების საბაკალავრო თეოლოგიურ საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის მიერ წარმოდგენილი განაცხადის საფუძველზე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით, ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცალკეულ საგნებში მიღებული შედეგის საფუძველზე. გამოცდების ეროვნული ცენტრი არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც უზრუნველყოფს ერთიანი ეროვნული და ერთობლივი სამაგისტრო გამოცდების შესრულებას, უფლებამოსილია განახორციელოს ეროვნული შეფასებები, საერთაშორისო კვლევები და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებები. 

 

WEBLINKS

 

Ministry of Science and Education of Georgia - English

Ministry of Science and Education of Georgia - Georgian

Higher Education System of Georgia - English

Higher Education System of Georgia - Georgian

New Westminster College of Caucasus University - Higher Education in Georgia