მემორიალი

         

             მზია მიქელაძე

               (1961-2012)

             

            გოგი თურქია

              (1936-2014)