სამართლის სკოლის დოქტორანტთა თემატური სასემინარო ნაშრომების დაცვა