ახალგაზრდების უნარების განვითარება ეფექტიანი დებატებისთვის