კავკასიის სამართლის სკოლის საბჭოს სხდომა

17 მარტი 2010
საკითხები:
სკოლის საბჭოს შემადგენლობაში და სკოლის მისიაში ცვლილებების შეტანა;
შუალედური და დასკვნითი გამოცდების მომზადებისა და ჩატარების წესის განსაზღვრა;
სილაბუსის შემოწმების ფორმის დამტკიცება;
2009 წლის სექტემბერ-დეკემბერში გაცვლითი პროგრამაში მონაწილე სტუდენტებისათვის კრედიტების აღიარება;
სამართლის დოქტორანტურაში მეცნიერ-ხელმძღვანელთა შემადგენლობის დამტკიცება.