პროგრამის სტრუქტურა

სამაგისტრო პროგრამები მოიცავს 120 ECTS კრედიტს, სასწავლო წელი აგებულია სემესტრული პრინციპით, შედგება სავალდებულო და არჩევითი საგნებისგან, სასწავლო პრაქტიკისა და სამაგისტრო ნაშრომისგან.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამაგისტრო პროგრამის საგნები

სავალდებულო:


• ჯანდაცვის სისტემები და დაფინანსება
• ჯანდაცვის პოლიტიკა
• ჯანდაცვის ეკონომიკა
• ჯანდაცვის კანონმდებლობა და ბიოეთიკა
• გადამდები და არაგადამდები დაავადებების მართვა
• დედათა და ბავშვთაა ჯანმრთელობა
• ფსიქიკური ჯანმრთელობა
• გამოყენებითი ბიოსტატისტიკა
• ეპიდემიოლოგია
• კვლევის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მეთოდები

არჩევითი:


• ჯანდაცვის მარკეტინგი
• ორგანიზაციული ქცევა და ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი
• ფარმაცევტული მენეჯმენტი
• ხარისხი და პაციენტის უსაფრთხოება
• ფინანსური აღრიცხვა
• ეფექტური ბიზნეს კომუნიკაცია (ინგლისურ ენაზე)
• სოციალური ფსიქოლოგია
• შრომის ჯანმრთელობა
• პროექტის დაგეგმვა და მართვა
• ძალადობისა და ტრავმატიზმის შემცირება
• სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის საფუძვლები
• მართული ჯანდაცვა

დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ პროგრამა