ნორმატიული დოკუმენტები

კავკასიის უნივერსიტეტის აკადემიური კეთილსინდისიერების კოდექსი
კავკასიის უნივერსიტეტის აკადემიური კეთილსინდისიერებისა და დისციპლინის დაცვის მუდმივმოქმედი კომისიის დებულება
კავკასიის  უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დებულება
კავკასიის უნივერსიტეტი ბიბლიოთეკის სარგებლობის წესი
დებულება გამოცდების ჩატარების წესის შესახებ
ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების, გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობისა და უცხოელი სტუდენტების ჩარიცხვის წესი
სტუდენტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია და განხორციელების წესი
სტუდენტების დაფინანსების წესები
სკოლის საბჭოში სტუდენტის არჩევის წესი
კავკასიის უნივერსიტეტის ომბუდსმენის ოფისის დებულება
მრჩეველთა საბჭოს დებულება
დებულება სტუდენტის სტატუსის შესახებ
რეიტინგული სტუდენტების დაფინანსების წესი
კავკასიის უნივერსიტეტის პოლიტიკა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირებთან მიმართებაში
კავკასიის უნივერსიტეტი თანასწორუფლებიანობისა და მრავალფეროვნების პოლიტიკა
შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკა
კავკასიის უნივერსიტეტის სახანძრო უსაფრთხოების წესი
საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმა
სტუდენტთა წახალისებისა და სოციალურად მოწყვლადი სტუდენტების მხარდაჭერის მექანიზმები

ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებით დაავადებისთვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმა

კავკასიის უნივერსიტეტის „სკოლის მართვის ორგანოს (სკოლის საბჭო) შემადგენლობაში სტუდენტის შერჩევის წესი“

შრომის შინაგანაწესი - ადმინისტრაციული პერსონალი

შრომის შინაგანაწესი - აკადემიური პერსონალი

კვლევის შიდა საუნივერსიტეტო დაფინანსების წესი და პროცედურა