საზრისზე ორიენტირებული ცხოვრება,როგორც ფსიქიკური ჯანმრთელობის საწინდარი