პრაქტიკული სემინარი თემაზე - რთული სტრატეგიული ამოცანების გადაწყვეტის მიდგომები