კავკასიის ბიზნესის სკოლის მაგისტრანტების ნაშრომების დაცვა