დისკუსია თემაზე -,,ჯანმრთელობის დაცვა, უფლება თუ პასუხისმგებლობა“