საინფორმაციო შეხვედრა დეკანებთან აბიტურიენტებისთვის