პროფესორ ზურაბ ბრაგვაძის სახელობის აუდიტორიის გახსნა