საჯარო ლექცია თემაზე - საქართველოს ევროპეიზაციის პროცესში პოლიტიკოსთა არალიბერალური დისკურსების შესახებ