საჯარო ლექცია თემაზე: „უმბერტო ეკო და მხატვრული თარგმანი“