სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე - „მედიაწიგნიერება ფორმალურ განათლებაში“