აღმოსავლეთ ევროპის კვლევების საერთაშორისო პლატფორმის სამეცნიერო კონგრესი სინოპში