სემინარი სტუდენტებისთვის - რთული სტრატეგიული ამოცანების გადაწყვეტის მიდგომები