თენგიზ ვერულავას და როზი დევნოზაშვილის სამეცნიერო ნაშრომი საერთაშორისო რეფერირებად გამოცემაში გამოქვეყნდა