მსოფლიო კაფე - „ქვეყნის განვითარება/შრომის ბაზარი და დაწყებითი პედაგოგიკის გამოწვევები“