საორიენტაციო შეხვედრა პირველკურსელებთან აკადემიური კეთილსინდისიერების შესახებ

20 ოქტომბერი 2020
 
                                

 

კავკასიის უნივერსიტეტი არის Erasmus + პროექტის კონსორციუმის „აკადემიური კეთილისინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (INTEGRITY" წევრი.

 
პროექტი ჩაატარა კავკასიის უნივერსიტეტის აკადემიურმა და ადმინისტრაციულმა პერსონალმა. პროექტის მიზანია საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლებისა და სწავლის ხარისხის ამაღლება აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით, ასევე საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში პლაგიატის შემთხვევების გამოვლენა, აღმოფხვრა და პრევენცია.